23. 2. 2020  15:12 Roman, Romana
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Róbert Schmidt – FEI B-API-MSUS den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Róbert Schmidt
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-8865
ID študenta:8865
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav informatiky a matematiky
  
Názov práce:Návrh eHealth služieb pre manažment diabetických pacientov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Naštudujte problematiku tvorby aplikácií pre vybrané mobilné platformy. Vychádzajúc z analýzy domény komplexného manažmentu zdravotného stavu diabetických pacientov navrhnite a implementujte modelovú aplikáciu podporujúcu SMBG pre diabetických pacientov typu 1 a 2.


Úlohy:

1.Oboznámte sa s problematikou implementácie aplikácií pre mobilné zariadenia.
2.Vykonajte analýzu požiadaviek pacientov a zdravotníckych pracovníkov na podporu manažovania chronického zdravotného stavu, konkrétne diabetes mellitus.
3.Na základe vykonanej analýzy požiadaviek navrhnite modelovú aplikáciu.
4.Implementujte modelovú aplikáciu pre Android OS.

Literatúra:

1. Pilgrim M.: HTML5: Up and Running, O'Reilly Media; 1 edition (August 17, 2010)
2. Frederick, G.: Beginning Smartphone Web Development: Building JavaScript, CSS, HTML and Ajax-based Applications for iPhone, Android, Palm Pre, BlackBerry, Windows Mobile and Nokia S60, Apress; 1 edition (January 15, 2010)
  
Dátum zadania:23. 09. 2013
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2014Bc. Róbert Schmidt
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu