Jan 23, 2020   10:19 a.m. Miloš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Dušan Nižňanský – FEEIT B-ELT den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Dušan Nižňanský
Študijný program:Elektrotechnika
Študijný odbor:5.2.9. elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-5392-9037
ID študenta:9037
Vedúci práce:doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Konzultant:Ing. Alica Žilková
Miesto vypracovania:ÚJFI FEI STU Bratislava, NOÚ Klenová Bratislava
  
Názov práce:Radiačná záťaž v nukleárnej medicíne
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Spracujte prehľad medicínskych metód pracujúcich s ionizujúcim žiarením.
2. Oboznámte sa s prístrojom GAMMA-SCOUT pre meranie radiácie.
3. Vyhodnoťte radiačnú záťaž personálu pri konvenčnej rádioterapii.
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2014Ing. Dušan Nižňanský
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
garant študijného programu