Oct 31, 2020   5:46 a.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Anna Hrabošová – IM B-SP den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 
Ústav manažmentu STU
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Anna Paulinyová
Študijný program:
priestorové plánovanie
Študijný odbor:5.1.2. priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:
ÚM-13580-9181
ID študenta:
9181
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Konzultant:
Ing. P. Gežík, Ing.arch. Z. Ladzianska, Ing. , Ing. M. Maco, Ing. A. Tóth
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:
Strategické dokumenty rozvoja obce Dobšiná
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Výsledná bakalárska práca musí byť odovzdaná v stanovenom termíne a musí obsahovať textovú a grafickú časť, poster a CD s komplexnou dokumentáciou a záverečnou prezentáciou (podklady napálené na CD musia byť identické s odovzdanou tlačenou verziou) v súlade s nariadením garanta ŠP o odovzdávaní projektov a záverečných prác.

PHRSRO
1. Úvod (základné východiská, v krátkosti legislatívne východiská, charakteristika a vymedzenie územia v nadväznosti na rozvojovú stratégiu, ..., poslanie PHRSR)
2. Analytické východiská:
2.1 socio-ekonomická analýza: rozvojový potenciál, ľudské zdroje (počet obyvateľov, vitalita, mortalita, prognóza, veková štruktúra, zamestnanosť,...), ekonomika, občianska vybavenosť, sociálna infraštruktúra (bývanie, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, kultúra, pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, ...), medzinárodný kontext, partnerstvá, identita, ...
2.2 územno-technická analýza: rozvojové osi, základné údaje o území, geo-morfologické aspekty, doprava (cestná, železničná, pešia dostupnosť, letecká), technická infraštruktúra, urbánna bezpečnosť, ...)
2.3 prírodno-environmentálna analýza: ovzdušie, voda, pôda, hluk, žiarenie, odpadové hospodárstvo, zeleň, limity využitia územia, reliéf, geomorfologické členenie, horniny, klimatické podmienky, rastlinstvo, živočíšstvo, ŽP, OPK, ...
2.4 analýza a zhodnotenie realizovaných stratégií: kritické zhodnotenie existujúcich relevantných strategických dokumentov (vrátane koherencie s nadradenými dokumentmi, ÚP, jestvujúce PHRSR, ...), zhodnotenie napr. bytovej výstavby, investícií do rozvoja, rekonštrukcie, projekty, ...
2.5 SWOT analýza: vážená, tematické rozdelenie podľa bodov 2.1 – 2.4 - silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia
2.6 kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja: koherentné poradie disparít, faktory rozvoja – strategické a operatívne s tematickým rozdelením podľa bodov 2.1 – 2.4 vrátane priestorovo-relevantných trendov
3. Rozvojová stratégia:
3.1 vízia rozvoja
3.2 ciele a priority: globálny cieľ, špecifické ciele – strategické (prvá a druhá hierarchická úroveň) a operatívne (tematicky podľa bodov 2.1 – 2.4, v kontexte bodov 2.5 a 2.6), priority (hlavné oblasti smerovania podpory)
3.3 opatrenia a aktivity
3.4 opis rozvojovej stratégie: programová štruktúra, merateľné ukazovatele
4. Finančný plán: základné usmernenia finančného plánu, identifikácia potenciálnych zdrojov financovania (rozpočet územného subjektu, súkromné zdroje, ...)
4.1. rozdelenie financií na programovacie obdobie (parametre finančného plánu, finančná tabuľka programu)
4.2. rozdelenie financií na priority a opatrenia (finančná tabuľka podľa priorít a opatrení)
5. Zabezpečenie realizácie - zásady realizácie, princípy
5.1. inštitucionálne a organizačné zabezpečenie vrátane realizačných opatrení a princípov fungovania modelu implementácie
5.2. monitorovanie a hodnotenie – princípy a fungovanie systému monitorovania a hodnotenia
5.3. harmonogram realizácie – časový rozvrh činností
6. Záver PHRSR
7. Použité zdroje
8. Prílohy, obrazová dokumentácia
ÚPN-O
• Grafická časť práce sa spracováva v podrobnosti mierky 1 : 5 000, pričom širšie vzťahy budú spracované v podrobnosti mierky 1 : 50 000. Pre potreby portfólia sa všetky výkresy vytlačia v mierke zodpovedajúcej formátu výkresu A3, pričom výrezy vybraných výkresov budú vytlačené v mierke spracovania 1 : 5 000.

1. Zadanie ÚPN-O:
1.1. Strategická časť
• Text: Priemet strategických cieľov z PHRSR do ÚPN
1.2 Hodnotiaca časť
• Text: Zhodnotenie cieľov a ich realizovateľnosť vo vybranom území
• Grafika: 1.2. Vyhodnotenie problémov a potenciálov (v portfóliu vytlačiť aj výrez
v podrobnosti mierky 1 : 5 000)
1.3 Zadávacia časť
• Text: Zadanie ÚPN-O
• Grafika: 1.3. Vymedzenie územných celkov

2. Koncept riešenia
• Text: Popis jednotlivých koncepčných riešení a výkresu zmien
• Grafika: 2.1. Koncepčné riešenie územia – 2 varianty
2.2. Výkres zmien – invariantne (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1 : 5 000)

3. Návrhová časť – Územný plán obce
• Smerná časť – odôvodnenie ÚPN-O
o Text – sprievodná správa
o Grafika: 3.1. Širšie vzťahy (VÚC-ka s doplnením)
3.2. Priestorové usporiadanie a využívanie územia
3.3. Dopravné a technické vybavenie územia (ak nebude čitateľné, rozdeliť)
3.4. Ochrana a tvorba krajiny s vyznačením systému ekologickej stability
3.5. Predbežný záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy
• Záväzná časť
o Text – sprievodná správa
o Grafika: 3.6. Priestorová regulácia a regulácia využívania územia s vyznačením záväzného riešenia dopravného a technického vybavenia (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1 : 5 000) (ak nebude čitateľné rozdeliť)
3.7. Strategická regulácia a verejnoprospešné stavby (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1 : 5 000) (ak nebude čitateľné rozdeliť)
  
Rozsah práce:
Textová a grafická časť podľa špecifikácie zadania
 
 
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:
30. 05. 2014Ing. Anna Hrabošová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu