25. 5. 2020  20:47 Urban
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Barbora Peklová – ÚM B-PP pres [sem 8, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 
Ústav manažmentu STU
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Barbora Peklová
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor:
priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13580-67227
ID študenta:67227
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Konzultant:
Ing.arch. Z. Ladzianska, Ing. M. Husár, Ing. A. Tóth, Ing. F. Gulan
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:
Strategické dokumenty rozvoja obce Lipany
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Výsledná bakalárska práca musí byť odovzdaná v stanovenom termíne a musí obsahovať textovú a grafickú časť, poster a CD s komplexnou dokumentáciou a záverečnou prezentáciou (podklady napálené na CD musia byť identické s odovzdanou tlačenou verziou) v súlade s nariadením garanta ŠP o odovzdávaní projektov a záverečných prác.

Program rozvoja obce (PRO)
1. Úvod (základné východiská, v krátkosti legislatívne východiská, charakteristika a vymedzenie územia v nadväznosti na rozvojovú stratégiu, inštitucionálne a procesné parametre participácie stakeholderov na tvorbe programu, ..., poslanie PRO)
2. Analytické východiská:
2.1 Socio-ekonomická analýza: rozvojový potenciál, ľudské zdroje (počet obyvateľov, vitalita, mortalita, prognóza, veková štruktúra, zamestnanosť,...), ekonomika (vrát. vlastníctva nehnuteľností), občianska vybavenosť, sociálna infraštruktúra (bývanie, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, kultúra, pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, ...), medzinárodný kontext, partnerstvá, identita, ...
2.2 Územno-technická analýza: rozvojové osi, základné údaje o území, geo-morfologické aspekty, doprava (cestná, železničná, pešia dostupnosť, letecká), technická infraštruktúra, urbánna bezpečnosť, ...
2.3 Prírodno-environmentálna analýza: ovzdušie, voda, pôda, hluk, žiarenie, odpadové hospodárstvo, zeleň, limity využitia územia, reliéf, geomorfologické členenie, horniny, klimatické podmienky, rastlinstvo, živočíšstvo, ŽP, OPK, ekosystémové služby, adaptabilita územia na klimatické zmeny, ...
2.4 Analýza a zhodnotenie realizovaných stratégií: kritické zhodnotenie existujúcich relevantných strategických dokumentov (vrátane koherencie s nadradenými dokumentmi, ÚP, jestvujúce PHRSR, ...), zhodnotenie napr. bytovej výstavby, investícií do rozvoja, rekonštrukcie, projekty, ...
2.5 SWOT analýza: vážená, tematické rozdelenie podľa bodov 2.1 až 2.4 - silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia
2.6 Strom problémov a benchmarking (v kontexte širších vzťahov územia)
2.7 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja: koherentné poradie disparít, faktory rozvoja - strategické a operatívne s tematickým rozdelením podľa bodov 2.1 až 2.4 vrátane priestorovo-relevantných trendov a s nadväznosťou na 2.5 a 2.6
3. Rozvojová stratégia:
3.1 vízia rozvoja
3.2 ciele a priority: globálny cieľ, špecifické ciele - strategické (prvá a druhá hierarchická úroveň) a operatívne (tematicky podľa bodov 2.1 až 2.4, v kontexte bodov 2.5, 2.6 a 2.7), priority (hlavné oblasti smerovania podpory)
3.3 opatrenia a aktivity
3.4 opis rozvojovej stratégie: programová štruktúra, hlavné a merateľné ukazovatele, zásobník projektov
4. Finančný plán: základné usmernenia finančného plánu, identifikácia potenciálnych zdrojov financovania (rozpočet územného subjektu, súkromné zdroje, ...)
4.1. rozdelenie financií na programovacie obdobie (parametre finančného plánu, finančná tabuľka programu)
4.2. rozdelenie financií na priority a opatrenia (finančná tabuľka podľa priorít a opatrení)
5. Zabezpečenie realizácie - zásady realizácie, princípy
5.1. inštitucionálne a organizačné zabezpečenie vrátane realizačných opatrení a princípov fungovania modelu implementácie
5.2. monitorovanie a hodnotenie -- princípy a fungovanie systému monitorovania a hodnotenia
5.3. harmonogram realizácie -- časový rozvrh činností
6. Záver PRO
7. Použité zdroje
8. Prílohy, obrazová dokumentácia

Územný plán obce (ÚPN-O)
1. Zadanie ÚPN-O:
1.1. Strategická časť
Text: Priemet strategických cieľov z PRO do ÚPN-O
1.2 Hodnotiaca časť
Text: Zhodnotenie cieľov a ich realizovateľnosť vo vybranom území
Grafika: 1.2 Vyhodnotenie problémov a potenciálov (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1 : 5 000)
1.3 Zadávacia časť
Text: Zadanie ÚPN-O
Grafika: 1.3 Vymedzenie územných celkov
2. Koncept riešenia
Text: Popis jednotlivých koncepčných riešení a výkresu zmien
Grafika: 2.1. Koncepčné riešenie územia - 2 varianty
           2.2. Výkres zmien - invariantne (v portfóliu vytlačiť aj výrez
                v podrobnosti mierky 1 : 5 000)
3. Návrhová časť - Územný plán obce
Smerná časť - odôvodnenie ÚPN-O
o Text - sprievodná správa
o Grafika: 3.1. Širšie vzťahy (VÚC-ka s doplnením)
             3.2. Priestorové usporiadanie a využívanie územia
             3.3. Dopravné a technické vybavenie územia (ak nebude čitateľné,
                  rozdeliť)
             3.4. Ochrana a tvorba krajiny s vyznačením systému ekologickej
                  stability
             3.5. Predbežný záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy
Záväzná časť
o Text - sprievodná správa
o Grafika: 3.6. Priestorová regulácia a regulácia využívania územia s 
                vyznačením záväzného riešenia dopravného a technického
                vybavenia (v portfóliu vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky
                1:5000) (ak nebude čitateľné, rozdeliť)
             3.7. Strategická regulácia a verejnoprospešné stavby (v portfóliu
                  vytlačiť aj výrez v podrobnosti mierky 1:5000) (ak nebude
                  čitateľné, rozdeliť)

  
 
 
Rozsah práce:
Textová a grafická časť podľa špecifikácie zadania
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:29. 05. 2015Ing. Barbora Peklová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu