Feb 16, 2020   10:52 p.m. Ida, Liana
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ivan Haburčák – FME B-AISP den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ivan Haburčák
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-13432-9235
ID študenta:9235
Vedúci práce:Ing. Ján Vachálek, PhD.
Konzultant:Ing. Tomáš Volensklý, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
  
Názov práce:Využitie bezdrôtových technológií na báze ZigBee pre návrh konceptu inteligentnej domácnosti
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Témou práce je teoreticky preštudovať danú problematiku. Oboznámiť sa so štandardom ZigBee a navrhnúť možné nasadenie danej technológie v oblasti inteligentných domov a budov (IDB). Záverom práce je aj praktická demonštrácia nasadenia danej technológie v oblasti IDB.
  
Rozsah práce:30 - 50 strán
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:09. 06. 2014Ing. Ivan Haburčák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
garant študijného programu