Jan 18, 2020   5:34 a.m. Bohdana
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Stanislav Andris – FME B-VSMK den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Stanislav Andris
Študijný program:výrobné systémy a manažérstvo kvality
Študijné odbory:5.2.50. výrobná technika, 5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:SjF-13439-9431
ID študenta:9431
Vedúci práce:Ing. Juraj Beniak, PhD.
Miesto vypracovania:ÚSETM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Laserové spekanie kovových materiálov - Rapid Prototyping
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Úvod do problematiky
2. Prehľad a porovnanie zariadení Rapid Prototyping určených pre spekanie kovových práškov
3. Vlastnosti a využitie vyrobených modelov
4. Záver – zhodnotenie
  
Rozsah práce:30 - 50 strán
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:09. 06. 2014Ing. Stanislav Andris
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu