26. 2. 2020  18:26 Viktor
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Stanislav Andris – SjF B-VSMK den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Stanislav Andris
Študijný program:výrobné systémy a manažérstvo kvality
Študijné odbory:5.2.50. výrobná technika, 5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:SjF-13439-9431
ID študenta:9431
Vedúci práce:Ing. Juraj Beniak, PhD.
Miesto vypracovania:ÚSETM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Laserové spekanie kovových materiálov - Rapid Prototyping
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Úvod do problematiky
2. Prehľad a porovnanie zariadení Rapid Prototyping určených pre spekanie kovových práškov
3. Vlastnosti a využitie vyrobených modelov
4. Záver – zhodnotenie
  
Rozsah práce:30 - 50 strán
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:09. 06. 2014Ing. Stanislav Andris
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu