Oct 19, 2019   5:04 p.m. Kristián
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Mgr. Michal Bartošovič – MTF I-IBE comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Mgr. Michal Bartošovič
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-13551-9798
ID študenta:9798
Vedúci práce:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Miesto vypracovania:UBEI MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Analýza bezpečnosti pri spracovaní potravinárskeho výrobku v mäsokombináte Púchov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Právne a technické predpisy SR a EÚ pre oblasť bezpečnosti potravín.
2. Charakterizácia výrobného podniku a princípov riadenie bezpečnosti pri výrobe potravín
3. Návrh technických a organizačných opatrení na zvýšenie bezpečnosti pri výrobe potravín
4. Posúdenie procesu výroby vybranej potraviny pomocou metódy HACCP a spracovanie návrhu opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:03. 05. 2013Ing. Mgr. Michal Bartošovič
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu