5. 4. 2020  5:06 Miroslava
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Peter Slavkov – SjF B-ESTR pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     garant študijného programu
     Název práce anglicky
     Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav energetických strojov a zariadení
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Peter Slavkov
Študijný program:energetické strojárstvo
Študijný odbor:5.2.29. energetika
Evidenčné číslo:SjF-5234-42106
ID študenta:42106
Vedúci práce:Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav tepelnej energetiky
  
Názov práce:Návrh kotolne na biomasu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Vlastnosti drevnej štiepky
- Typy kotlov na biomasu
- Určenie diagramu potreby tepla
- Určenie inštalovaného výkonu a schéma zapojenia
- Energetická bilancia
- Ekonomické vyhodnotenie
  
Rozsah práce:30 - 50 normostrán
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:09. 06. 2014Ing. Peter Slavkov
študent
 
 
 
 
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
vedúci pracoviska