Apr 5, 2020   9:58 a.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Slavkov – FME B-ESTR den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav energetických strojov a zariadení
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Peter Slavkov
Študijný program:energetické strojárstvo
Študijný odbor:5.2.29. energetika
Evidenčné číslo:SjF-5234-42106
ID študenta:42106
Vedúci práce:Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav tepelnej energetiky
  
Názov práce:Návrh kotolne na biomasu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Vlastnosti drevnej štiepky
- Typy kotlov na biomasu
- Určenie diagramu potreby tepla
- Určenie inštalovaného výkonu a schéma zapojenia
- Energetická bilancia
- Ekonomické vyhodnotenie
  
Rozsah práce:30 - 50 normostrán
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:09. 06. 2014Ing. Peter Slavkov
študent
 
 
 
 
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
vedúci pracoviska