9. 4. 2020  10:58 Milena
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Andrej Opálek, PhD. – MTF D-MI pres [roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav materiálov
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Andrej Opálek
Študijný program:materiálové inžinierstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-13561-31499
ID študenta:31499
Vedúci práce:Ing. Pavol Štefánik, PhD.
  
Názov práce:Multifázové intermetalické kompozity pripravené infiltráciou zmesi práškov Ni+\(Al_{2}\)\(O_{3}\) roztaveným hliníkom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Popíšte súčasný stav poznania vlastností a výroby Ni-Al intermetalických kompozitov
2. Určite vznik produktov pri reakčnej syntéze Ni a Al práškov v oxidickej a inertnej atmosfére
3. Pripravte výlisky zo zmesí Ni+\(Al_{2}\)\(O_{3}\) práškov
4. Určite vplyv podmienok spekania výliskov v atmosfére s obsahom kyslíka na zmenu ich štruktúry a na tvorbu NiO v pripravenej predforme
5. Optimalizujte podmienky infiltrácie Ni+\(Al_{2}\)\(O_{3}\) predforiem roztaveným hliníkom
6. Charakterizujete štruktúru pripravených kompozitov po infiltrácii a po únavovom teste
  
Dátum zadania:01. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2015Ing. Andrej Opálek
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
garant študijného programu