1. 11. 2020  0:02 Denis, Denisa, Deň pracovného voľna - Sviatok všetkých svätých
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Andrej Opálek, PhD. – MTF D-MI pres [roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav materiálov
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Andrej Opálek
Študijný program:
materiálové inžinierstvo
Študijný odbor:
5.2.26. materiály
Evidenčné číslo:
MTF-13561-31499
ID študenta:31499
Vedúci práce:
Ing. Pavol Štefánik, PhD.
 
 
Názov práce:
Multifázové intermetalické kompozity pripravené infiltráciou zmesi práškov Ni+\(Al_{2}\)\(O_{3}\) roztaveným hliníkom
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Popíšte súčasný stav poznania vlastností a výroby Ni-Al intermetalických kompozitov
2. Určite vznik produktov pri reakčnej syntéze Ni a Al práškov v oxidickej a inertnej atmosfére
3. Pripravte výlisky zo zmesí Ni+\(Al_{2}\)\(O_{3}\) práškov
4. Určite vplyv podmienok spekania výliskov v atmosfére s obsahom kyslíka na zmenu ich štruktúry a na tvorbu NiO v pripravenej predforme
5. Optimalizujte podmienky infiltrácie Ni+\(Al_{2}\)\(O_{3}\) predforiem roztaveným hliníkom
6. Charakterizujete štruktúru pripravených kompozitov po infiltrácii a po únavovom teste
 
 
Dátum zadania:
01. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:
31. 05. 2015Ing. Andrej Opálek
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
garant študijného programu