Jun 3, 2020   9:46 a.m. Karolína
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Andrej Opálek, PhD. – MTF D-MI den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav materiálov
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Andrej Opálek
Študijný program:
materiálové inžinierstvo
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-13561-31499
ID študenta:
31499
Vedúci práce:
Ing. Pavol Štefánik, PhD.
  
Názov práce:
Multifázové intermetalické kompozity pripravené infiltráciou zmesi práškov Ni+\(Al_{2}\)\(O_{3}\) roztaveným hliníkom
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:1. Popíšte súčasný stav poznania vlastností a výroby Ni-Al intermetalických kompozitov
2. Určite vznik produktov pri reakčnej syntéze Ni a Al práškov v oxidickej a inertnej atmosfére
3. Pripravte výlisky zo zmesí Ni+\(Al_{2}\)\(O_{3}\) práškov
4. Určite vplyv podmienok spekania výliskov v atmosfére s obsahom kyslíka na zmenu ich štruktúry a na tvorbu NiO v pripravenej predforme
5. Optimalizujte podmienky infiltrácie Ni+\(Al_{2}\)\(O_{3}\) predforiem roztaveným hliníkom
6. Charakterizujete štruktúru pripravených kompozitov po infiltrácii a po únavovom teste
 
 
Dátum zadania:
01. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:
31. 05. 2015Ing. Andrej Opálek
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
garant študijného programu