Feb 24, 2020   0:58 a.m. Matej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Juraj Malinič – FCFT I-AICHP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Juraj Malinič
Študijný program:automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FCHPT-5414-49748
ID študenta:49748
Vedúci práce:Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
  
Názov práce:Internetový modul pre modelovanie a simuláciu procesov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je upraviť a doplniť knižnicu modelov technologických procesov.

Úlohy:
1. Rešerš dostupných riešení virtuálnych laboratórií.
2. Naštudovať jazyky PHP (OOP) a JavaScript (AJAX, jQuery).
3. Naštudovať architektúru MCV.
4. Programovo realizovať moduly v PHP a MySQL.
5. Overiť funkčnosť a vypracovať postup inštalácie.
6. Vypracovať dokumentáciu.
  
Rozsah práce:50
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:25. 05. 2013Ing. Juraj Malinič
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu