Aug 25, 2019   9:28 a.m. Ľudovít
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jakub Kočiš – FCFT I-PSP-DRCEPA den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jakub Kočiš
Študijný program:prírodné a syntetické polyméry
Študijný odbor:5.2.18. chemické technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-13576-40586
ID študenta:40586
Vedúci práce:Ing. Michal Jablonský, PhD.
Konzultant:Ing. Aleš Ház
Miesto vypracovania:FCHPT STU
  
Názov práce:Charakterizácia vlastností vyzražaných lignínov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Práca sa zaoberá izolovaním lignínu z čierneho výluhu zrážacou metódou za použitia rôznych zriedených kyselín ako kyselina sírová, fosforečná, dusičná a chlorovodíková. Vyberie sa najlepšia metóda na izoláciu lignínu a izolovaný lignín bude charakterizovaný metódou: UV-VIS, elementárnou analýzou a pyr-GCMS
  
Rozsah práce:100
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:25. 05. 2013Ing. Jakub Kočiš
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
garant študijného programu