Oct 21, 2020   6:58 a.m. Uršuľa
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Pavol Fekete – FCE I-TS den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 
Stavebná fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Pavol Fekete
Študijný program:
technológia stavieb
Študijný odbor:
5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-13410-52072
ID študenta:
52072
Vedúci práce:
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU Bratislava
  
Názov práce:TRINITY BRATISLAVA
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Špecifikácia zadania:
 
  Vypracujte stavebno-technologický projekt realizačný pre zadanú stavbu v nasledujúcom rozsahu:
1. Projekt zariadenia staveniska
1.1 Technická správa k zariadeniu staveniska
       - identifikačné údaje
       - charakteristika staveniska
       - charakteristika stavby
       - postup výstavby
       - zariadenia staveniska
       - ochrana životného prostredia pri výstavbe
       - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
       - požiarna ochrana staveniska
       - termínové podmienky realizácie stavby
1.2 Situácia zariadenia staveniska pre dve etapy postupu výstavby
1.3 Variantný návrh montážnych prostriedkov

2. Časový plán výstavby
2.1 Technická správa k časovému plánu výstavby
2.2 Časový plán výstavby vo forme harmonogramu
2.3 Histogram pracovníkov
 
3. Špecifický problém súvisiaci so stavbou vrátane grafickej interpretácie vo formáte A1(poster): VPLYV ÚDRŽBY NA ŽIVOTNOSŤ MATERIÁLOV BUDOVY

Súčasťou zadania je aj vypracovanie postera so stavebno-technickým riešením stavby s týmto obsahom: pôdorys typického podlažia, rezy, pohľady, situácia širších vzťahov
 
 
Rozsah práce:
60 strán
 
 
Literatúra:
  1. Fickuliak, I. -- Gašparík, J. -- Makýš, P. -- Búciová, M. -- Hulínová, Z. -- Talian, J.: Výstavba objektov a stavieb. Bratislava: ES STU, 2004.
  2. JURÍČEK, I. Konštrukcie budov z monolitického betónu. Bratislava: Eurostav, 2005.
  3. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
  4. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Stavenisková prevádzka,zariadenie staveniska: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 203 s. ISBN 80-227-1847-5.
  5. Platné právne predpisy a normy STN
  
Dátum zadania:15. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:
23. 05. 2013Ing. Pavol Fekete
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu