Apr 7, 2020   1:26 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Vladimír Ondrej – FCE I-VSH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra vodného hospodárstva krajiny
 Stavebná fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Vladimír Ondrej
Študijný program:vodné stavby a vodné hospodárstvo
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5378-28373
ID študenta:28373
Vedúci práce:prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Konzultant:Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Revitalizácia toku Porec nad obcou Závod
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom štúdie je navrhnúť revitalizačné opatrenia v záujmovom úseku toku Porec, zamerané na revitalizáciu toku.
Súčasnú úpravu toku predstavuje „tvrdý typ úpravy, jednostranne zameraný na protipovodňovú ochranu územia. Trasa toku je napriamená, koryto je stabilizované betónovými prefabrikátmi. Z pohľadu akumulačnej schopnosti územia je takéto riešenie veľmi nevhodné, lebo betónové opevnenie izoluje vodu od okolitého územia, preto nedochádza k akumulácii vody v povodí. Napriamené koryto s nízkym stupňom drsnosti rýchlo odvádza vodu z povodia, čo tiež negatívne vplýva na akumulačný proces. Ďalším negatívnym vplyvom úpravy je zahĺbenie koryta oproti prirodzenému stavu, preto upravené koryto pôsobí ako drén, ktorý odvádza vody z povodia. Upravené koryto je v súčasnosti zarastené mäkkým luhom, čo negatívne vplýva na kapacitu koryta. Komplexná revitalizácia by bola finančne náročná a vzhľadom k požiadavke zachovania protipovodňovej ochrany by niveleta dna revitalizovaného toku musela byť v oblasti jestvujúcej úpravy, to znamená výrazne nižšie ako je niveleta starého - pôvodného koryta. Takáto revitalizácia by mala značný drenážny účinok, čo by v konečnom dôsledku malo malý prínos pre zvýšenie akumulácie vody v povodí.
Na základe uvedeného stavu je potrebné navrhnúť revitalizáciu toku, ktorá vytvorí priaznivé podmienky pre akvatickú biotu a nebude mať negatívny vplyv na protipovodňovú ochranu územia.
  
Rozsah práce:Vypracovať revitalizáciu toku Porec na úrovni štúdie
  
Literatúra:
  1. Just, T. a kol.: Vodohospodářské revitalizace. MŽP ČR Praha 2005
  2. Just, T, Šamal, V., Dušak M., Fischer D.: Revitalizace vodního prostředí. ISBN 80-86064-72-7, Praha 2003
  3. Macura,V., Kohnová,S.: Revitalizácia tokov ( skriptum ) SvF STU Bratislava 1995.
  4. Macura,V., Szolgay J., Kohnová,S.: Úpravy tokov ( skriptum ) SvF STU Bratislava 1995.
  5. Šíbl, J., Macura, V.: Revitalizácia vodných tokov ( skriptum )ISBN 80-7137-580-2 Nitra 2001.
  
Dátum zadania:16. 11. 2012
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2013Ing. Vladimír Ondrej
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
garant študijného programu