Feb 28, 2020   1:30 a.m. Zlatica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Zuzana Špitálová – FEEIT I-APM den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroniky a fotoniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Zuzana Špitálová
Študijný program:Aplikovaná mechatronika
Študijný odbor:5.2.16. mechatronika
Evidenčné číslo:FEI-20531-55722
ID študenta:55722
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:Ing. Juraj Matej, PhD.
Miesto vypracovania:ÚEF FEI STU a MLC Bratislava
  
Názov práce:Možnosti využitia vláknových senzorov s Braggovou mriežkou v automobilovom priemysle
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Teoretický rozbor možností využitia vláknových senzorov s Braggovou mriežkou v automobilovom priemysle, výhody a nevýhody ich aplikácií a podmienky testovania.
2. Porovnanie súčasných snímačov a vláknových snímačov.
3. Analýza konštrukcie a testovania vláknových snímačov s Braggovou mriežkou vhodných pre automobilový priemysel.
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2013Ing. Zuzana Špitálová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
garant študijného programu