15. 12. 2019  11:39 Ivica
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Michal Fecko – FEI I-API-ITVR pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Michal Fecko
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5384-55896
ID študenta:55896
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav informatiky a matematiky
  
Názov práce:Riešenie integrácie obchodných služieb za účelom monitorovania portfólia korporátnych klientov v banke
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Diplomová práca je zameraná na získanie teoretických znalostí a ich priame uplatnenie v praxi pre návrh, vývoj a nasadenie systémov automatizácie obchodných procesov a pravidiel. V teoretickej časti práce sa študent oboznámi s princípmi SOA integrácie a referenčnými architektúrami. V praktickej časti bude vykonaná analýza, návrh a implementácia integračného riešenia na prípade obchodných služieb za účelom monitorovania portfólia korporátnych klientov v banke. Počas diplomovej práce bude kladený dôraz aj na "soft-skills" študenta, komunikačné schopnosti, prácu v tíme a prácu s klientom.

1. Oboznámiť sa s princípmi SOA integrácie a referenčnými architektúrami.
2. Implementovať navrhnuté integračné riešenie pomocou nástroja IBM WebSphere Message Broker.
3. Otestovať komunikáciu medzi jednotlivými komponentmi riešenia.
4. Porovnať rôzne spôsoby implementácií služieb a zhodnotiť ich výhodnosť použitia z hľadiska rýchlosti a náročnosti.

Literatúra:
[1] T. Erl: Service-Oriented Architecture (SOA): Concepts, Technology, and Design, Prentice Hall, 2005, ISBN 978-0131858589
[2] M. Weske: Business Process Management, Springer, 2007, ISBN 978-3-540-73521-2
[3] B. Eckel: Myslíme v jazyku Java, Grada, 2000, ISBN 80-247-9010-6
  
Dátum zadania:24. 09. 2012
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2013Ing. Michal Fecko
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
garant študijného programu