Feb 28, 2020   1:45 a.m. Zlatica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Fecko – FEEIT I-API-ITVR den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Michal Fecko
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5384-55896
ID študenta:55896
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav informatiky a matematiky
  
Názov práce:Riešenie integrácie obchodných služieb za účelom monitorovania portfólia korporátnych klientov v banke
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Diplomová práca je zameraná na získanie teoretických znalostí a ich priame uplatnenie v praxi pre návrh, vývoj a nasadenie systémov automatizácie obchodných procesov a pravidiel. V teoretickej časti práce sa študent oboznámi s princípmi SOA integrácie a referenčnými architektúrami. V praktickej časti bude vykonaná analýza, návrh a implementácia integračného riešenia na prípade obchodných služieb za účelom monitorovania portfólia korporátnych klientov v banke. Počas diplomovej práce bude kladený dôraz aj na "soft-skills" študenta, komunikačné schopnosti, prácu v tíme a prácu s klientom.

1. Oboznámiť sa s princípmi SOA integrácie a referenčnými architektúrami.
2. Implementovať navrhnuté integračné riešenie pomocou nástroja IBM WebSphere Message Broker.
3. Otestovať komunikáciu medzi jednotlivými komponentmi riešenia.
4. Porovnať rôzne spôsoby implementácií služieb a zhodnotiť ich výhodnosť použitia z hľadiska rýchlosti a náročnosti.

Literatúra:
[1] T. Erl: Service-Oriented Architecture (SOA): Concepts, Technology, and Design, Prentice Hall, 2005, ISBN 978-0131858589
[2] M. Weske: Business Process Management, Springer, 2007, ISBN 978-3-540-73521-2
[3] B. Eckel: Myslíme v jazyku Java, Grada, 2000, ISBN 80-247-9010-6
  
Dátum zadania:24. 09. 2012
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2013Ing. Michal Fecko
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
garant študijného programu