22. 1. 2020  8:22 Zora
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Erik Takáč – MTF I-UTP komb [sem 2, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra inžinierskej pedagogiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Erik Takáč
Študijný program:učiteľstvo technických profesijných predmetov
Študijný odbor:1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Evidenčné číslo:MTF-10649-67278
ID študenta:67278
Vedúci práce:Ing. Daniel Kučerka, PhD.
Miesto vypracovania:Stredná odborná škola, Ivánska cesta 21, Bratislava
  
Názov práce:Modernizácia vyučovacieho procesu prostredníctvom didaktickej techniky
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Súčasný stav skúmanej problematiky
2 Prieskum súčasného stavu skúmanej problematiky
3 Kvantitatívna a kvalitatívna analýza získaných výsledkov
4 Odporúčania pre pedagogickú prax
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:17. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:04. 05. 2012Bc. Erik Takáč
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
garant študijného programu