Jan 29, 2020   5:44 a.m. Gašpar
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Lenka Hulalová – FCE I-MPM den [term 6, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
 Stavebná fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lenka Hulalová
Študijný program:matematicko-počítačové modelovanie
Študijný odbor: matematika
Evidenčné číslo:SvF-5343-59014
ID študenta:59014
Vedúci práce:Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
  
Názov práce:Testy dobrej zhody efektívne
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Testovanie zhody rozdelenia pravdepodobnosti náhodného vektora s hypotetickým rozdelením alebo zhody združeného rozdelenia dvoch výberov je v praxi obmedzené náročnosťou výpočtu p-hodnoty, pretože rozdelenie pravdepodobnosti testovacej štatistiky často nie je známe a získava sa simuláciou. Téma diplomovej práce zahŕňa zostavenie prehľadu používaných testov vrátane výpočtu kritických hodnôt, ďalej návrh paralelizácie výpočtu a použitie progresívnych teoretických metód. Prácu by mala uzatvárať demonštrácia postupov vo zvolenom programovacom prostredí (odporúčané sú licenčne otvorené systémy ako napr. R) na skutočných údajoch.
  
Literatúra:
  1. MARKECHOVÁ, D. -- STEHLÍKOVÁ, B. -- TIRPÁKOVÁ, A. Štatistické metódy a ich aplikácie. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. 534 s. ISBN 978-80-8094-807-8.
  2. GENEST, C. -- FAVRE, A.C. Everything you always wanted to know about copula modeling but were afraid to ask. Journal of hydrologic engineering 12.4 (2007): 347--368.
  3. GENEST, C. -- RÉMILLARD, B. -- BEAUDOIN, D. Goodness-of-fit tests for copulas: A review and a power study. Insurance: Mathematics and economics, 44(2), 199--213 (2009).
  4. KOJADINOVIC, I. -- YAN, J. -- HOLMES, M. Fast large-sample goodness-of-fit tests for copulas. Statistica Sinica, 21(2), 841 (2011)..
  
Dátum zadania:03. 10. 2013
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2014Ing. Lenka Hulalová
študentka
 
 
 
 
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.
garantka študijného programu