6. 4. 2020  15:26 Irena
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Lenka Hulalová – SvF I-MPM den [sem 6, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
 Stavebná fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lenka Hulalová
Študijný program:matematicko-počítačové modelovanie
Študijný odbor: matematika
Evidenčné číslo:SvF-5343-59014
ID študenta:59014
Vedúci práce:Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
  
Názov práce:Testy dobrej zhody efektívne
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Testovanie zhody rozdelenia pravdepodobnosti náhodného vektora s hypotetickým rozdelením alebo zhody združeného rozdelenia dvoch výberov je v praxi obmedzené náročnosťou výpočtu p-hodnoty, pretože rozdelenie pravdepodobnosti testovacej štatistiky často nie je známe a získava sa simuláciou. Téma diplomovej práce zahŕňa zostavenie prehľadu používaných testov vrátane výpočtu kritických hodnôt, ďalej návrh paralelizácie výpočtu a použitie progresívnych teoretických metód. Prácu by mala uzatvárať demonštrácia postupov vo zvolenom programovacom prostredí (odporúčané sú licenčne otvorené systémy ako napr. R) na skutočných údajoch.
  
Literatúra:
  1. MARKECHOVÁ, D. -- STEHLÍKOVÁ, B. -- TIRPÁKOVÁ, A. Štatistické metódy a ich aplikácie. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. 534 s. ISBN 978-80-8094-807-8.
  2. GENEST, C. -- FAVRE, A.C. Everything you always wanted to know about copula modeling but were afraid to ask. Journal of hydrologic engineering 12.4 (2007): 347--368.
  3. GENEST, C. -- RÉMILLARD, B. -- BEAUDOIN, D. Goodness-of-fit tests for copulas: A review and a power study. Insurance: Mathematics and economics, 44(2), 199--213 (2009).
  4. KOJADINOVIC, I. -- YAN, J. -- HOLMES, M. Fast large-sample goodness-of-fit tests for copulas. Statistica Sinica, 21(2), 841 (2011)..
  
Dátum zadania:03. 10. 2013
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2014Ing. Lenka Hulalová
študentka
 
 
 
 
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.
garantka študijného programu