Jul 20, 2019   11:56 a.m. Iľja
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Majdan, PhD. – IM D-SPE ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Martin Majdan
Študijný program:odvetvové a prierezové ekonomiky
Študijný odbor:3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky
Evidenčné číslo:ÚM-13587-67875
ID študenta:67875
Vedúci práce:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Inovatívne prístupy k riadeniu veľkých rizík v poisťovníctve a ich vplyv na konkurenčné prostredie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Účelom dizertačnej práce je poukázať na význam zavádzania inovácií na poistnom trhu poistení veľkých rizík. Cieľom práce je analyzovať súčasný stav riešenej problematiky a vytypovať vhodné metódy zefektívnenia trhového prostredia. Formulovať pozitívne i negatívne činitele ovplyvňujúce procesy dojednávania poistení veľkých rizík.
Dizertačná práca by mala obsahovať analýzu súčasného stavu subjektov na poistnom trhu poistení veľkých rizík. Stanoviť identifikáciu spôsobov komunikácie v procesoch dojednávania poistení veľkých rizík. Definovať skúseností zamestnancov poisťovní. Zistiť prístupy poisťovní k odlišným konkurenčným návrhom poistení. Predstaviť modernizáciu trhového prostredia. Potvrdiť alebo vyvrátiť vytváranie monopolov na poistnom trhu poistení veľkých rizík. V dizertačnej práci využiť vedecké metódy ako analýza, syntéza, indukcia, dedukcia , komparácia , abstrakcia.
  
Rozsah práce:109 strán
  
Literatúra:
  1. ČERNOHORSKY, J. TEPLY P., Základy financií, Praha: Grada Publising a.s., 2011, ISBN 978-80-247-7463-3.
  2. HORNIAKOVÁ Ľ., ČUDERLÍK Ľ., 2009, Finančný trh, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, 2009, ISBN: 978-80-7160-278-1.
  3. CHOVANCOVÁ B., 2006, Finančný trh: nástroje, transakcie, inštitúcie, Bratislava, Iura Edition, spol. s.r.o., 2006, 609 s. ISBN 80-8078-089-7.
  4. KRAVECOVÁ D., 2016, Finančné sprostredkovanie ako podnikať legálne, IURIS LIBRI, Bratislava, 2016, ISBN: 9788089635252
  5. MISHKIN, F. S. The Economics of Money, Banking, and Finance Markets. 7th Edition, Boston: Pearson International Edition, 2006, ISBN 0-321-12235-6.
  
Dátum zadania:31. 08. 2011
  
Dátum odovzdania:16. 06. 2017Ing. Martin Majdan
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Josef Jílek, CSc.
garant študijného programu