Jul 17, 2019   6:55 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Adriana Toková – FCFT B-CHI den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Adriana Toková
Študijný program:chemické inžinierstvo
Študijný odbor:5.2.17. chemické inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5431-43144
ID študenta:43144
Vedúci práce:Ing. Pavel Ačai, CSc.
  
Názov práce:Návrh miešaného bioreaktora na výrobu kyseliny octovej
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom bakalárskeho projektu je návrh miešaného bioreaktora na produkciu kyseliny octovej. Do úvahy je potrebné vziať fyzikálne a metabolické procesy a ich vzájomné prepojenie. Zo zistených informácií sa zostaví matematický model, zahŕňajúci materiálové bilancie zložiek, energetickú a jednoduchú ekonomickú bilanciu, na návrh bioreaktora priemyselných rozmerov.
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2015Ing. Adriana Toková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
garant študijného programu