23. 8. 2019  23:56 Filip
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Adriana Toková – FCHPT B-CHI den [sem 8, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Adriana Toková
Študijný program:chemické inžinierstvo
Študijný odbor:5.2.17. chemické inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5431-43144
ID študenta:43144
Vedúci práce:Ing. Pavel Ačai, CSc.
  
Názov práce:Návrh miešaného bioreaktora na výrobu kyseliny octovej
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom bakalárskeho projektu je návrh miešaného bioreaktora na produkciu kyseliny octovej. Do úvahy je potrebné vziať fyzikálne a metabolické procesy a ich vzájomné prepojenie. Zo zistených informácií sa zostaví matematický model, zahŕňajúci materiálové bilancie zložiek, energetickú a jednoduchú ekonomickú bilanciu, na návrh bioreaktora priemyselných rozmerov.
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2015Ing. Adriana Toková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
garant študijného programu