Oct 20, 2020   1:36 p.m. Vendelín
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Nikola Míková – FCFT B-AIM den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Nikola Míková
Študijný program:automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Študijné odbory:
5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-61855
ID študenta:61855
Vedúci práce:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
 
 
Názov práce:Internetová verzia toolboxu PIDDESIGN
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie internetovej verzie úvodnej časti toolboxu PIDDESIGN. PIDDESIGN je softvér pre identifikáciu systémov a návrh PID regulátorov v prostredí MATLAB/Simulink. Internetová verzia je založená na nezávislom open-source projekte Web Server, ktorý vytvoril Dirk-Jan Kroon.

Úlohy:
1. Naštudovať toolbox PIDDESIGN.
2. Programovo realizovať internetovú verziu úvodnej časti toolboxu.
3. Overte správnosť internetovej verzie toolboxu podľa verzie v MATLABe.
 
 
Rozsah práce:
30
 
 
Literatúra:
  1. KOZÁK, Š. -- KAJAN, S. MATLAB - Simulink I. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 125 s. ISBN 80-227-1213-2.
  2. KOZÁK, Š. MATLAB - Simulink 2. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 141 s. ISBN 80-227-1235-3.
  3. HOGAN, B P. HTML5 a CSS3: Výukový kurz webového vývojáře. Brno : Computer Press, 2011. 272 s. ISBN 978-80-251-3576-1.
  4. DRUSKA, P. CSS a XHTML tvorba dokonalých webových stránek krok za krokem. Praha : Grada Publishing, 2006. 200 s. ISBN 80-247-1382-9.
  5. MARGORÍN, M. JQuery bez předchozích znalostí: Průvodce pro samouky. Brno : Computer Press, 2011. 253 s. ISBN 978-80-251-3379-8.
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:24. 05. 2014Ing. Nikola Míková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu