Dec 14, 2019   11:09 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Michale – FCE I-TPB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technických zariadení budov
 Stavebná fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Michale
Študijný program:technika prostredia budov
Študijný odbor:5.1.4. pozemné stavby
Evidenčné číslo:SvF-5368-58535
ID študenta:58535
Vedúci práce:doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Predčistenie odpadových vôd z cirkevného centra
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vypracovať alternatívne riešenia zneškodňovania splaškovej a zrážkovej vody na pozemku cirkevného centra.
2. Navrhnúť technologické zariadenia na predčistenie odpadových vôd z kuchyne a parkoviska zadaného objektu.
3. Vypracovať dve alternatívy pre odvádzanie odpadových vôd z objektu:
    a) splaškovú a zrážkovú vodu z parkoviska zaústiť do verejnej kanalizácie jednotnou kanalizačnou prípojkou
    b) splaškovú vodu predčistiť cez DČOV
5. Vypracovať technickú správu pre obe alternatívne riešenia.

Forma odovzdania diplomovej práce:
Výpočtová a textová časť: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4.
Výkresová časť: 1x originál na pauzovacom alebo nepriehľadnom bielom papieri
                uložený v tube s rozpiskou.
Špeciálny seminár: 1x originál v pevnej väzbe, formát A4.
  
  
Rozsah práce:minimálne 30 strán
  
Literatúra:
 1. PIKOROVÁ, T. Membránová technológia a čistenie odpadových vôd. In 9. zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela - krajina a voda: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou.Štrbské Pleso,SR,22.-24.11.2010. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010, s. 149--156. ISBN 978-80-89385-11-9.
 2. PIKOROVÁ, T. -- RUSNÁK, D. Normatívne požiadavky na domové ČOV a skúsenosti z reálnej domovej membránovej ČOV. In Voda 2010 : Voda a zdravie - zásobovanie vodou.Zborník prác z vedecko-odbornej konferencie.Beladice,SR,1.-2.7.2010. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2010, s. 155--164. ISBN 978-80-227-3314-4.
 3. VALÁŠEK, J. -- PERÁČKOVÁ, J. -- KAREL, K. -- STANISLAV, B. -- ZDENĚK, Ž. Zdravotnotechnické zariadenia budov. Bratislava: Jaga, 2005. 350 s. ISBN 80-8076-013-6.
 4. RUSNÁK, D. Vsakovanie zrážkových vôd z povrchového odtoku. In Vodovody, kanalizácie a alternatívne zdroje energie (Malé vodné diela a alternatívne zdroje energie): Zborník zo 4. ročníka konferencie/Košice 30.11-1.12.2005. Košice : Dom techniky ZSVTS Košice, 2005, s. 76--81. ISBN 80-232-0254-5.
 5. RUSNÁK, D. Zariadenia na vsakovanie vôd z povrchového odtoku. In AQUA 2006: Zborník prác z vedecko-odbornej konferencie./Trenčín,jún 2006. Bratislava : STU v Bratislave, 2006, s. 65--72. ISBN 80-227-2429-7.
 6. HYÁNEK, Ľ. Čistota vôd. Bratislava : Alfa, 1991. 262 s. ISBN 80-05-00700-0.
 7. HYÁNEK, Ľ. -- TOLGYESSY, J. -- MARTOŇ, J. Získavanie, úprava, čistenie a ochrana vôd. Bratislava: Vyd. ALFA, 1991.
 8. Hlavínek, P. a kol. : Príručka stokování a čistení. Noel, Praha. 2001
 9. Chmielewská, E.- Kuruc, J. : Odpady. EPOS, Bratislava. 2008
 10. Králiková, R. a kol.: Technika ochrany prostredia. ELFA, Košice. 2005
 11. STN EN 75 6002 , STN EN 858
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2013Ing. Martin Michale
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
garant študijného programu