Jan 17, 2020   2:20 p.m. Nataša
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Mária Miličková – FA B-AU den [term 10, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Mária Miličková
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-61984
ID študenta:61984
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav urbanizmu a ÚP
  
Názov práce:Trnava - Paulínska ulica
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Formou urbanisticko-architektonickej štúdie a projektu stavby (PS) navrhnite riešenie rekonštrukcie Paulínskej ulice v Trnave. Obsah a rozsah zadania : časť A: urbanisticko architektonický návrh riešenia formou štúdie: - prieskum priestoru, analýza, problémový výkres - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie - návrh dlažieb, mobiliáru, malej architektúry, časť B: PS - projekt stavby : - stavebno - architektonická časť; konštrukčné a architektonické detaily časť C: prílohy : správa.
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prílohe k tomuto zadaniu, ktoré Vám vydá ústav.
  
Rozsah práce:grafická a textová časť v rozsahu prilohy k zadaniu
  
Dátum zadania:18. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:03. 06. 2016Ing. arch. Mária Miličková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu