Jul 12, 2020   1:11 a.m. Nina
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Tomáš Jopek – FA B-AU den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry občianskych budov
 Fakulta architektúry
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Tomáš Jopek
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor:
architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FA-5468-62000
ID študenta:62000
Vedúci práce:
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Miesto vypracovania:
Fakulta architektúry STU v Bratislave
 
 
Názov práce:
Edukačné centrum STU
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1. Architektúra (projekt stavby pre územné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre architektonické navrhovanie budov, ich územného a objemového riešenia, 3D zobrazenie).
2. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre stavebné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre navrhovanie budov pre účely stavebného konania), 3D zobrazenie, bilancia ukazovateľov a ekonomiky stavby, model (je prílohou elaborátu práce).
3. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre realizáciu stavby) - vybraná časť dokumentácie technického, materiálového a výtvarného riešenia budovy (pôdorys, rez, 3 detaily).
  
Rozsah práce:
Projekt stavby pre územné a stavebné konanie s prehĺbením vybraných časti.
 
 
Dátum zadania:16. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:05. 06. 2015Ing. arch. Tomáš Jopek
študent
 
 
 
 
Ing. arch. Štefan Polakovič
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu