26. 1. 2020  3:01 Tamara
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jana Ďuricová – SvF I-NKS den [sem 2, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra betónových konštrukcií a mostov
 Stavebná fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Jana Ďuricová
Študijný program:nosné konštrukcie stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-24705-39233
ID študenta:39233
Vedúci práce:Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce: Autocentrum - Rožňavská, Bratislava - Objekt B
 Monolitická železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:OBSAH DIPLOMOVEJ PRÁCE:

Technická správa.
Statický výpočet.
Poster vo formáte PDF.
Prílohy.
Výkresová dokumentácia:
 - Výkres tvaru stropnej dosky 4.NP M 1:50.
 - Výkresy výstuže stropnej dosky 4.NP.
 - Výkresy výstuže priečnej stužujúcej steny St 4.01.

Podrobnosti obsahu diplomovej práce:

- Statická a dynamická analýza prvkov nosnej konštrukcie objektu:
Zvislé a vodorovné zaťaženie (vietor, seizmicita) stužujúcich prvkov objektu.

- Podrobný statický výpočet priečnej stužujúcej steny St 4.01. Návrh výstuže, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.
 
- Podrobný statický výpočet stropnej dosky 4.NP. Návrh výstuže, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.

- Výkresy výstuže podrobne riešených prvkov v statickom výpočte.
  
Rozsah práce:podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. HARVAN, I. Predpätý betón: navrhovanie podľa spoločných európskych noriem. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 262 s. ISBN 978-80-227-2797-6.
  2. HARVAN, I. Železobetónové nosné sústavy : Navrhovanie podľa európskych noriem. Bratislava: STU v Bratislave, 2010. 292 s. ISBN 978-80-227-3234-5.
  3. ABRAHOIM, I. -- BORZOVIČ, V. Železobetónové nosné sústavy: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 190 s. ISBN 978-80-227-3598-8.
  4. HARVAN, I. -- ABRAHOIM, I. Vybrané state z betónových konštrukcií: Učebné texty pre 4. a 5.ročník študijného odboru Pozemné stavby a architektúra,zameranie Statika. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 90 s. ISBN 80-227-1913-7.
  5. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- BENKO, V. -- HALVONIK, J. Betónové konštrukcie: Navrhovanie podľa STN EN 1992-1-1. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008. 374 s. ISBN 978-80-227-2940-6.
  
Dátum zadania:24. 01. 2012
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2012Ing. Jana Ďuricová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
garant študijného programu