Dec 11, 2019   3:20 p.m. Hilda
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Gabriella Balkó, PhD. – FCE D-TKeIS4 den [year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra dopravných stavieb
 Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Gabriella Balkó
Študijný program:teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Študijný odbor:5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-13420-39683
ID študenta:39683
Vedúci práce:prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Konzultant:Ing.Peter Ľos, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Hodnotenie účinnosti návrhu trasy hromadnej dopravy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Pre posúdenie vhodnosti riešenia konceptov dopravy v územných celkoch je nutné zohľadniť ich udržateľný rozvoj z hľadiska vyššej kvality života ich obyvateľov. Preto je potrebné vytvoriť metódy hodnotenia účinnosti navrhovaných variantných trás, ktoré umožnia jednoduchým a rýchlym spôsobom posúdiť rôzne technické, priestorové, prevádzkové a ďalšie aspekty ich riešenia. Dizertačná práca bude zameraná na vytvorenie postupov hodnotenia variantných návrhov riešenia trás na základe analýzy dopravných, urbanistických, demografických, technických a ďalších kritérií pôsobiacich na optimalizáciu ich priestorového vedenia z hľadiska čo najvyššej účinnosti dopravnej obsluhy a dosahovanej kvality navrhovaného diela. Posúďte súčasný stav riešenia trás z hľadiska dopravnej obsluhy územia v súčasnom období u nás a v zahraničí, vykonajte potrebné prieskumy, analyzujte získané podklady a zhodnoťte dostupné metódy hodnotenia účinnosti existujúcich a navrhovaných trás vo vybraných lokalitách a navrhnite efektívnu metódu hodnotenia ich účinnosti. Zdrojom analýz budú vlastné prieskumy, zber údajov a ich vyhodnotenie. Pre komplexné riešenie problému využite dostupný softvér pre modelovanie dopravy v území. Pri spracovávaní dizertačnej práce využite všetku dostupnú domácu a zahraničnú literatúru a pramene. Náplň dizertačnej práce bude spresnená na základe výsledkov experimentálnej časti.
  
Rozsah práce:120 strán
  
Literatúra:
  1. SUROVEC, P. Technológia hromadnej osobnej dopravy: Cestná a mestská doprava. Žilina : Žilinská univerzita, 1998. 157 s. ISBN 80-7100-494-4.
  2. KUŠNIEROVÁ, J. -- HOLLAREK, T. Metódy modelovania a prognózovania prepravného a dopravného procesu. Žilina : Žilinská univerzita, 2000. 166 s. ISBN 80-7100-673-4.
  3. KNOFLACHER, H. Grundlagen der Verkehrs- und Siedlungsplanung. Wien : Böhlau Verlag, 2007. 383 s. ISBN 978-3-205-77626-0.
  4. SCHLOSSER, T. Inteligentné dopravné systémy. Bratislava : Jaga, 2001. 208 s. ISBN 80-88905-64-8.
  5. MEDELSKÁ, V. -- BEZÁK, B. Koľajová doprava v mestách I. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987. 132 s.
  6. Ďurčanská Daniela, Bezák Bystrík a kol: Mestské komunikácie.Žilina: EDIS- Vydavateľstvo ŽU,2011.328 s.ISBN 978-80-554-0303-8
  
Dátum zadania:05. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:26. 08. 2015



Ing. Gabriella Balkó
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
garant študijného programu