Feb 18, 2020   11:43 a.m. Jaromír
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Zuzana Čermanová, PhD. – FCE D-TTPB4 den [year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technických zariadení budov
 Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Zuzana Krippelová
Študijný program:teória a technika prostredia budov
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-13422-23474
ID študenta:23474
Vedúci práce:doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Spotreba teplej vody a energetická bilancia jej prípravy v bytových domoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Dizertačná práca sa bude venovať analýze prípravy teplej vody vody v bytových domoch, spotrebe teplej vody a spotrebovanej energii na jej prípravu. Bude sa zaoberať posúdením súčasných technických riešení a stanoví opatrenia pre znižovanie energetickej náročnosti pri príprave a distribúcii teplej vody v bytových domoch.

Ciele práce:

- stanoviť spotrebu teplej vody v bytových domoch, jej denný, mesačný, resp. ročný priebeh,

- analyzovať progresívne spôsoby teplej vody,

- analyzovať kvalitu dodávky teplej vody v bytoch (požadovaná teplota, tlak, senzorické vlastnosti,

- experimentálne stanoviť priebeh dennej spotreby teplej vody v bytovom dome,

- porovnať rôzne spôsoby prípravy teplej vody v bytových domoch (napr. ústredný, miestny, zásobníkový, prietokový a pod.),

- zistiť, ako sa mení teplota teplej vody pri prerušenej cirkulácii,

- vypracovať metodiku návrhu zásobníkových ohrievačov v bytových domoch,

- vypracovať odporúčania pre technické riešenia prípravy teplej vody v bytových domoch.
  
Rozsah práce:min.100 strán
  
Literatúra:
 1. PERÁČKOVÁ, J. -- KUNÍKOVÁ, Z. Tepelné izolácie potrubí distribučných sústav teplej vody. In Budova - energia 8.Energetická certifikácia budov: Zborník prednášok.Podbanské,6.-7.10.2008. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2008, s. 125--128. ISBN 978-80-89216-23-9.
 2. PERÁČKOVÁ, J. Tepelné siete - všeobecná časť. In CHROMÍK, R. -- KLEIN, Š. Stavebné tabuľky: Vykurovanie budov TZB - Kompletné vydanie 4. Bratislava : A - Projekt, 2004, s. 316--320. ISBN 80-96847-5-9.
 3. VALÁŠEK, J. -- PERÁČKOVÁ, J. -- KAREL, K. -- STANISLAV, B. -- ZDENĚK, Ž. Zdravotnotechnické zariadenia budov. Bratislava: Jaga, 2005. 350 s. ISBN 80-8076-013-6.
 4. TOMAŠOVIČ, P. -- BEŤKO, B. -- PERÁČKOVÁ, J. Zvuková a tepelná ochrana v budovách. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 287 s. ISBN 80-227-2394-0.
 5. VALÁŠEK, J. -- JÁNOŠKOVÁ, T. Bytové odovzdávacie stanice tepla a výmenníky tepla na prípravu teplej vody. In Vykurovanie 2005. Zásobovanie teplom v SR v podmienkach EÚ : 13.medzinárodná konferencia, Tatranské Matliare, Slovenská republika, 7.-11.marca 2005. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2005, s. 266--270. ISBN 80-89216-00-5.
 6. VALÁŠEK, J. Hodnotenie cirkulácie teplej vody v distribučnom systéme. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2009. Alternatívne zdroje energie a systémy zásobovania budov teplom : Zborník prednášok zo 17. medzinárodnej konferencie. - Tatranské Matliare, 2.-6. 3. 2009. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2009, s. 59--62. ISBN 978-80-89216-27-7.
 7. VALÁŠEK, J. Ohrievače vody. In CHROMÍK, R. -- KLEIN, Š. Stavebné tabuľky: Vykurovanie budov TZB - Kompletné vydanie 4. Bratislava : A - Projekt, 2004, s. 136--145. ISBN 80-96847-5-9.
 8. VALÁŠEK, J. Optimálny návrh prípravy teplej vody v budovách. In Nákladovo optimálne opatrenia na úsporách energie v budovách.Teória a konštrukcie pozemných stavieb: 17. konferencia s medzinárodnou konferenciou.Bratislava,24.3.2010. Bratislava : BB Print, 2010, s. 72--74. ISBN 978-80-969158-7-3.
 9. VALÁŠEK, J. Podmienky energetickej hospodárnosti distribučných systémov ohriatej pitnej vody. In Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Energetická certifikácia ako základ hodnotenia energetickej hospodárnosti budov: Zborník referátov z 13.konferencie./Bratislava,5.4.2006. Bratislava : VKC Intenzíva, 2006, s. 57--61. ISBN 80-969243-4-6.
 10. VALÁŠEK, J. Potreba energie na prípravu teplej vody. In PETRÁŠ, D. -- KOL. Energetická bilancia budov. Bratislava : STU v Bratislave, 2009, s. 59--89. ISBN 978-80-227-3031-0.
 11. VALÁŠEK, J. -- NAGY, J. Potreba energie na prípravu teplej vody. In STERNOVÁ, Z. -- KOL. Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Bratislava : Jaga Group, 2010, s. 150--166. ISBN 978-80-8076-060-1.
 12. VALÁŠEK, J. Výpočet potreby energie na prípravu teplej vody. TZB Haustechnik, s. 38--40. ISSN 1210-356X.
 13. VALÁŠEK, J. -- NAGY, J. Zníženie potreby energie na prípravu teplej vody. In STERNOVÁ, Z. -- KOL. Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Bratislava : Jaga Group, 2010, s. 267--270. ISBN 978-80-8076-060-1.
 14. VRÁNA, J. -- KOL. Technická zařízení budov v praxi: příručka pro stavaře. Praha : Grada, 2007. 330 s. ISBN 978-80-247-1588-9.
 15. ŽABIČKA, Z. -- VRÁNA, J. Zdravotně technické instalace. Brno : ERA group , 2009. 214 s. ISBN 978-80-7366-139-7.
 16. STN EN 806, časti 1-5
 17. STN 73 6660, STN 73 6655
  
Dátum zadania:05. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:30. 06. 2015Ing. Zuzana Krippelová
riešiteľka
 
 
 
 
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
garant študijného programu