11. 12. 2019  9:59 Hilda
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Zuzana Čermanová, PhD. – SvF D-TTPB4 pres [roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technických zariadení budov
 Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Zuzana Krippelová
Študijný program:teória a technika prostredia budov
Študijný odbor:5.1.4. pozemné stavby
Evidenčné číslo:SvF-13422-23474
ID študenta:23474
Vedúci práce:doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Spotreba teplej vody a energetická bilancia jej prípravy v bytových domoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Dizertačná práca sa bude venovať analýze prípravy teplej vody vody v bytových domoch, spotrebe teplej vody a spotrebovanej energii na jej prípravu. Bude sa zaoberať posúdením súčasných technických riešení a stanoví opatrenia pre znižovanie energetickej náročnosti pri príprave a distribúcii teplej vody v bytových domoch.

Ciele práce:

- stanoviť spotrebu teplej vody v bytových domoch, jej denný, mesačný, resp. ročný priebeh,

- analyzovať progresívne spôsoby teplej vody,

- analyzovať kvalitu dodávky teplej vody v bytoch (požadovaná teplota, tlak, senzorické vlastnosti,

- experimentálne stanoviť priebeh dennej spotreby teplej vody v bytovom dome,

- porovnať rôzne spôsoby prípravy teplej vody v bytových domoch (napr. ústredný, miestny, zásobníkový, prietokový a pod.),

- zistiť, ako sa mení teplota teplej vody pri prerušenej cirkulácii,

- vypracovať metodiku návrhu zásobníkových ohrievačov v bytových domoch,

- vypracovať odporúčania pre technické riešenia prípravy teplej vody v bytových domoch.
  
Rozsah práce:min.100 strán
  
Literatúra:
 1. PERÁČKOVÁ, J. -- KUNÍKOVÁ, Z. Tepelné izolácie potrubí distribučných sústav teplej vody. In Budova - energia 8.Energetická certifikácia budov: Zborník prednášok.Podbanské,6.-7.10.2008. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2008, s. 125--128. ISBN 978-80-89216-23-9.
 2. PERÁČKOVÁ, J. Tepelné siete - všeobecná časť. In CHROMÍK, R. -- KLEIN, Š. Stavebné tabuľky: Vykurovanie budov TZB - Kompletné vydanie 4. Bratislava : A - Projekt, 2004, s. 316--320. ISBN 80-96847-5-9.
 3. VALÁŠEK, J. -- PERÁČKOVÁ, J. -- KAREL, K. -- STANISLAV, B. -- ZDENĚK, Ž. Zdravotnotechnické zariadenia budov. Bratislava: Jaga, 2005. 350 s. ISBN 80-8076-013-6.
 4. TOMAŠOVIČ, P. -- BEŤKO, B. -- PERÁČKOVÁ, J. Zvuková a tepelná ochrana v budovách. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 287 s. ISBN 80-227-2394-0.
 5. VALÁŠEK, J. -- JÁNOŠKOVÁ, T. Bytové odovzdávacie stanice tepla a výmenníky tepla na prípravu teplej vody. In Vykurovanie 2005. Zásobovanie teplom v SR v podmienkach EÚ : 13.medzinárodná konferencia, Tatranské Matliare, Slovenská republika, 7.-11.marca 2005. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2005, s. 266--270. ISBN 80-89216-00-5.
 6. VALÁŠEK, J. Hodnotenie cirkulácie teplej vody v distribučnom systéme. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2009. Alternatívne zdroje energie a systémy zásobovania budov teplom : Zborník prednášok zo 17. medzinárodnej konferencie. - Tatranské Matliare, 2.-6. 3. 2009. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2009, s. 59--62. ISBN 978-80-89216-27-7.
 7. VALÁŠEK, J. Ohrievače vody. In CHROMÍK, R. -- KLEIN, Š. Stavebné tabuľky: Vykurovanie budov TZB - Kompletné vydanie 4. Bratislava : A - Projekt, 2004, s. 136--145. ISBN 80-96847-5-9.
 8. VALÁŠEK, J. Optimálny návrh prípravy teplej vody v budovách. In Nákladovo optimálne opatrenia na úsporách energie v budovách.Teória a konštrukcie pozemných stavieb: 17. konferencia s medzinárodnou konferenciou.Bratislava,24.3.2010. Bratislava : BB Print, 2010, s. 72--74. ISBN 978-80-969158-7-3.
 9. VALÁŠEK, J. Podmienky energetickej hospodárnosti distribučných systémov ohriatej pitnej vody. In Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Energetická certifikácia ako základ hodnotenia energetickej hospodárnosti budov: Zborník referátov z 13.konferencie./Bratislava,5.4.2006. Bratislava : VKC Intenzíva, 2006, s. 57--61. ISBN 80-969243-4-6.
 10. VALÁŠEK, J. Potreba energie na prípravu teplej vody. In PETRÁŠ, D. -- KOL. Energetická bilancia budov. Bratislava : STU v Bratislave, 2009, s. 59--89. ISBN 978-80-227-3031-0.
 11. VALÁŠEK, J. -- NAGY, J. Potreba energie na prípravu teplej vody. In STERNOVÁ, Z. -- KOL. Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Bratislava : Jaga Group, 2010, s. 150--166. ISBN 978-80-8076-060-1.
 12. VALÁŠEK, J. Výpočet potreby energie na prípravu teplej vody. TZB Haustechnik, s. 38--40. ISSN 1210-356X.
 13. VALÁŠEK, J. -- NAGY, J. Zníženie potreby energie na prípravu teplej vody. In STERNOVÁ, Z. -- KOL. Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Bratislava : Jaga Group, 2010, s. 267--270. ISBN 978-80-8076-060-1.
 14. VRÁNA, J. -- KOL. Technická zařízení budov v praxi: příručka pro stavaře. Praha : Grada, 2007. 330 s. ISBN 978-80-247-1588-9.
 15. ŽABIČKA, Z. -- VRÁNA, J. Zdravotně technické instalace. Brno : ERA group , 2009. 214 s. ISBN 978-80-7366-139-7.
 16. STN EN 806, časti 1-5
 17. STN 73 6660, STN 73 6655
  
Dátum zadania:05. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:30. 06. 2015Ing. Zuzana Krippelová
riešiteľka
 
 
 
 
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
garant študijného programu