22. 10. 2020  21:00 Sergej
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Sabína Scheibenreifová – FAD B-AU pres [sem 12, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 
Fakulta architektúry a dizajnu
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Sabína Scheibenreifová
Študijný program:
architektúra a urbanizmus
Študijný odbor:
5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FAD-5468-62146
ID študenta:
62146
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Miesto vypracovania:Fakulta architektúry STU v Bratislave
 
 
Názov práce:
Námestie Slobody Šaštín - rekonštrukcia priestoru
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Formou urbanisticko-architektonickej štúdie a projektu stavby (PS) navrhnite riešenie prestavby verejného priestoru "Námestie Slobody Šaštín - rekonštrukcia verejného priestoru"
Obsah a rozsah zadania:
časť A: návrh riešenia formou urbanisticko-architektonickej štúdie v rozsahu:
- prieskum priestoru, analýza, vymedzenie problémov
- komplexné urbanisticko-architektonické riešenie
- návrh dlažieb, mobiliáru, malej architektúry
časť B: PS - projekt stavby
- stavebno-architektonická časť, konštrukčné a architektonické detaily
časť C:
- sprievodná správa
- tabuľka bilancií
- iné prílohy
Podrobný harmonogram, vymedzenie hraníc riešeného územia a podrobnejšie požiadavky na spracovanie jednotlivých častí určí príloha k tomuto zadaniu, ktorú vydá ústav
  
Rozsah práce:
garfická a textová časť v súlade so zadaním a s prílohou k zadaniu
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
05. 06. 2015Ing. arch. Sabína Scheibenreifová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu