9. 12. 2019  11:27 Izabela
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Sabína Scheibenreifová – FA B-AU den [sem 12, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Sabína Scheibenreifová
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-62146
ID študenta:62146
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Miesto vypracovania:Fakulta architektúry STU v Bratislave
  
Názov práce:Námestie Slobody Šaštín - rekonštrukcia priestoru
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Formou urbanisticko-architektonickej štúdie a projektu stavby (PS) navrhnite riešenie prestavby verejného priestoru "Námestie Slobody Šaštín - rekonštrukcia verejného priestoru"
Obsah a rozsah zadania:
časť A: návrh riešenia formou urbanisticko-architektonickej štúdie v rozsahu:
- prieskum priestoru, analýza, vymedzenie problémov
- komplexné urbanisticko-architektonické riešenie
- návrh dlažieb, mobiliáru, malej architektúry
časť B: PS - projekt stavby
- stavebno-architektonická časť, konštrukčné a architektonické detaily
časť C:
- sprievodná správa
- tabuľka bilancií
- iné prílohy
Podrobný harmonogram, vymedzenie hraníc riešeného územia a podrobnejšie požiadavky na spracovanie jednotlivých častí určí príloha k tomuto zadaniu, ktorú vydá ústav
  
Rozsah práce:garfická a textová časť v súlade so zadaním a s prílohou k zadaniu
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:05. 06. 2015Ing. arch. Sabína Scheibenreifová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu