Sep 21, 2019   8:41 a.m. Matúš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jakub Stacho, PhD. – FCE D-TKeIS4 den [year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geotechniky
 Stavebná fakulta
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Jakub Stacho
Študijný program:teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Študijný odbor:5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-13420-39264
ID študenta:39264
Vedúci práce:doc. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra geotechniky
  
Názov práce:Analýza navrhovania pilót so zohľadnením technológie zhotovovania
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Analýza analytických a numerických výpočtových metód na navrhovanie pilót. Vytvorenie výpočtového modelu, ktorý bude zohľadňovať vplyv technológie v závislosti od geologického prostredia. Overenie používaných a vytvorených výpočtových metód na navrhovanie pilót na základe výsledkov statických zaťažovacích skúšok a podrobného inžinierskogeologického prieskumu pre vybrané technológie zhotovenia pilót. Zohľadnenie technológie zhotovenia pilóty v numerickom modeli. Analýza numerického modelovania na základe výsledkov parametrických štúdií, zameraných na modelovanie interakcie pilóty a horninového prostredia, vplyv podzemnej vody, prekonsolidácie a geometrie pilóty.
  
Dátum zadania:05. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:05. 09. 2015Ing. Jakub Stacho
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
garant študijného programu