Oct 21, 2019   2:16 p.m. Uršuľa
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ivan Dalkovič – FCE I-NKS den [term 2, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra betónových konštrukcií a mostov
 Stavebná fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ivan Dalkovič
Študijný program:nosné konštrukcie stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-24705-30282
ID študenta:30282
Vedúci práce:Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Polyfunkčný bytový dom, Uzbecká, Dolné Hony, Bratislava
Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcimi jadrami.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:OBSAH DIPLOMOVEJ PRÁCE:

Technická správa.
Statický výpočet.
Poster vo formáte PDF.
Prílohy.
Výkresová dokumentácia:
 - Výkres tvaru stropnej dosky 1.NP M 1:50.
 - Výkresy výstuže stropnej dosky 1.NP.
 - Výkresy výstuže stien stužujúceho jadra.

Podrobnosti obsahu diplomovej práce:

- Statická a dynamická analýza prvkov nosnej konštrukcie výškovej časti objektu:
Zvislé a vodorovné zaťaženie (vietor, seizmicita) stužujúcich prvkov objektu.
 
- Podrobný statický výpočet stropnej dosky 1.NP. Návrh výstuže, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.

- Podrobný statický výpočet stužujúceho jadra. Návrh výstuže stien jadra, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.

- Výkresy výstuže podrobne riešených prvkov v statickom výpočte.
 
  
Rozsah práce:podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. HARVAN, I. Predpätý betón: navrhovanie podľa spoločných európskych noriem. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 262 s. ISBN 978-80-227-2797-6.
  2. HARVAN, I. -- ABRAHOIM, I. Vybrané state z betónových konštrukcií: Učebné texty pre 4. a 5.ročník študijného odboru Pozemné stavby a architektúra,zameranie Statika. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 90 s. ISBN 80-227-1913-7.
  3. HARVAN, I. Železobetónové nosné sústavy: Navrhovanie podľa európskych noriem. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 292 s. ISBN 978-80-227-3234-5.
  4. BILČÍK, J. -- HALVONIK, J. -- FILLO, Ľ. -- BENKO, V. Betónové konštrukcie. Bratislava: STU, 2008. 374 s. ISBN 978-80-227-2940-6.
  5. ABRAHOIM, I. -- BORZOVIČ, V. Železobetónové nosné sústavy: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 190 s. ISBN 978-80-227-3598-8.
  
Dátum zadania:23. 01. 2012
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2012Ing. Ivan Dalkovič
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
garant študijného programu