Mar 28, 2020   7:53 p.m. Soňa
Academic information system

Final thesis assignment form – Mgr. Marián Decký, PhD. – FCE D-APLMA4 den [year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
 Stavebná fakulta
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Mgr. Marián Decký
Študijný program:aplikovaná matematika
Študijný odbor: matematika
Evidenčné číslo:SvF-13415-62154
ID študenta:62154
Vedúci práce:prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Návrh multikriteriálnych rozhodovacích metód a ich aplikácie v oblasti športu a hier
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Návrh nových multikriteriálnych metód a ich aplikácia na hodnotenie predpkladov jedincov na jednotlivé druhy športov a hier, vrátane zberu dát od študentov SvF STU a overenia navrhovaných metód
  
Rozsah práce:100
  
Literatúra:
  1. KLEMENT, E P. -- MESIAR, R. -- PAP, E. Triangular Norms. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2000. 385 s. ISBN 0-7923-6416-3.
  
Dátum zadania:05. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:01. 02. 2019Mgr. Marián Decký
riešiteľ
 
 
 
 
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
garant študijného programu