22. 10. 2020  17:58 Sergej
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Edina Soókyová – FAD B-AU pres [sem 8, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry a dizajnu
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Edina Soókyová
Študijný program:
architektúra a urbanizmus
Študijný odbor:
5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FAD-5468-62194
ID študenta:
62194
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Konzultant:
doc.Ing.arch.Jana Gregorová, PhD.
Miesto vypracovania:
Ústav urbanizmu a územného plánovania FA STU
 
 
Názov práce:
Nám. slobody v Šaštíne - rekonštrukcia verejného priestoru
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Formou urbanisticko-architektonickej štúdie a projektu stavby (PS) navrhnite riešenie prestavby verejného priestoru Námestie Slobody v Šaštíne
Obsah a rozsah zadania :
časť A: návrh riešenia formou urbanisticko-architektonickej štúdie v rozsahu:
     - prieskum priestoru, analýza, vymedzenie problémov
     - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie
     - návrh dlažieb, mobiliáru, malej architektúry,
časť B: PS - projekt stavby :
    - stavebno - architektonická časť; konštrukčné a architektonické detaily
časť C: sprievodná práva, tabuľka bilancií, iné prílohy

Podrobný harmonogram, vymedzenie hraníc riešeného územia a podrobnejšie požiadavky na spracovanie jednotlivých častí určí príloha k tomuto zadaniu, ktorú vydá ústav.
  
Rozsah práce:grafická a textová časť podľa špecifikácie v prílohe
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
05. 06. 2015Ing. arch. Edina Soókyová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu