Aug 5, 2020   1:04 p.m. Hortenzia
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Andrej Sluka – FA B-AU den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 
Fakulta architektúry
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Andrej Sluka
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FA-5468-62258
ID študenta:
62258
Vedúci práce:
Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD.
Miesto vypracovania:
Ústav Urbanizmu a Územného plánovania
 
 
Názov práce:Dunajská ul. v Bratislave - rekonštrukcia verejného priestoru
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Formou urbanisticko-architektonickej štúdie a projektu stavby (PS) navrhnite riešenie prestavby verejného priestoru Dunajská ulica v Bratislave
Obsah a rozsah zadania :
časť A: návrh riešenia formou urbanisticko-architektonickej štúdie v rozsahu:
     - prieskum priestoru, analýza, vymedzenie problémov
     - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie
     - návrh dlažieb, mobiliáru, malej architektúry,
časť B: PS - projekt stavby :
    - stavebno - architektonická časť; konštrukčné a architektonické detaily
časť C: sprievodná práva, tabuľka bilancií, iné prílohy

Podrobný harmonogram, vymedzenie hraníc riešeného územia a podrobnejšie požiadavky na spracovanie jednotlivých častí určí príloha k tomuto zadaniu, ktorú vydá ústav.
 
 
Rozsah práce:
grafická textová časť v rozsahu podľa prílohy k zadaniu
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
05. 06. 2015Ing. arch. Andrej Sluka
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu