5. 8. 2020  12:27 Hortenzia
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Andrej Sluka – FA B-AU den [sem 8, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 
Fakulta architektúry
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Andrej Sluka
Študijný program:
architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FA-5468-62258
ID študenta:
62258
Vedúci práce:
Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav Urbanizmu a Územného plánovania
  
Názov práce:
Dunajská ul. v Bratislave - rekonštrukcia verejného priestoru
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Formou urbanisticko-architektonickej štúdie a projektu stavby (PS) navrhnite riešenie prestavby verejného priestoru Dunajská ulica v Bratislave
Obsah a rozsah zadania :
časť A: návrh riešenia formou urbanisticko-architektonickej štúdie v rozsahu:
     - prieskum priestoru, analýza, vymedzenie problémov
     - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie
     - návrh dlažieb, mobiliáru, malej architektúry,
časť B: PS - projekt stavby :
    - stavebno - architektonická časť; konštrukčné a architektonické detaily
časť C: sprievodná práva, tabuľka bilancií, iné prílohy

Podrobný harmonogram, vymedzenie hraníc riešeného územia a podrobnejšie požiadavky na spracovanie jednotlivých častí určí príloha k tomuto zadaniu, ktorú vydá ústav.
 
 
Rozsah práce:
grafická textová časť v rozsahu podľa prílohy k zadaniu
  
Dátum zadania:
16. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
05. 06. 2015Ing. arch. Andrej Sluka
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu