Nov 12, 2019   6:23 a.m. Svätopluk
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Lenka Kudrnová – FCE I-KKP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav záhradnej a krajinnej architektúry
 Stavebná fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lenka Korbeľová
Študijný program:krajinárstvo a krajinné plánovanie
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:SvF-14610-58876
ID študenta:58876
Vedúci práce:Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Konzultant:Ing. Katarína Gécová, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Nábrežie Dunaja v Bratislave - pravobrežná časť nábrežia v kontakte s Pečnianskym lesom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Urbanisticko – krajinárske a architektonické riešenie pravobrežnej časti nábrežia Dunaja v kontakte s Pečnianskym lesom. Skĺbenie požiadaviek na ochranu prírody a rekreácie v prírodnom prostredí.

A. Textová časť
v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR

B. Grafická časť
1. Širšie vzťahy M 1:25000-10000-5000
2. Komplexný návrh riešenia M 1:5000-2000-1000
3. Schémy návrhu (funkčno-prevádzkové riešenie, kompozičné riešenie)
4. Návrh vegetačnej skladby
5 Krajinársko-architektonické detaily M 1:500-100-50
6. Priestorové zobrazenie návrhu - celok, detail
7. Model alebo vizualizácia
8. Doplnky - koncepčné škice, fotodokumentácia

C. Prílohy
1. Portfólio
2. Poster
3. CD - elektronická prezentácia CD
 
  
Rozsah práce:Textová a grafická časť
  
Literatúra:
  1. Astrid Zimmermann (ed.): Constructing Landscape, Materials, Techniques, Structural Components. Birkhauser Verlag AG, Basel-Boston-Berlin, 2009, ISBN 978-7643-8600-9 (Softcover)
  2. Christhop Hölzer, Tobias Hundt, Carolin Lüke, Oliver G.Hamm: Riverscape. Designing Urban Embankments. Montag Stihung Urbane Räume Regionale 2010 (Eds.), Birkhäuser Verlag AG, Basel-Boston-Berlin, 2008, ISBN 978-3-7643-8829-4
  3. Virginia McLeod: Detail in Conterporary Landscape Architecture. Laurence King Publishing Ltd, London, 2008, ISBN-13978 1 85669 498 8
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2013Ing. Lenka Kudrnová
študentka
 
 
 
 
Ing. Tamara Reháčková, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
garant študijného programu