Dec 7, 2019   2:08 a.m. Ambróz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Martin Hépal, PhD. – FA I-URB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Hépal
Študijný program:urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5478-48825
ID študenta:48825
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Miesto vypracovania:FA STU v Bratislave
  
Názov práce:Banská Bystrica, lokalita - východ
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:V nadväznosti na ateliér III. „Urbanistická štúdia rozvoja mesta“ navrhnite urbanistickú koncepciu a regulačný plán zóny. Navrhnite lokalitný program územia a filozofické východiská návrhu. Vlastný návrh riešenia predložte formou architektonicko-urbanistickej štúdie, v ktorej prezentujte hmotovo-priestorové a funkčno-prevádzkové zásady riešenia. Súčasťou riešenia budú aj podrobnosti, ktoré priblížia niektoré vybrané detaily riešeného územia.
V textovej časti opíšte východiská a koncepciu riešenia, zásady regulácie a definíciu regulačných prvkov a doložte urbanisticko-ekonomické parametre návrhu. Podrobnejšie požiadavky na obsah, rozsah a adjustáciu práce sú obsiahnuté v prílohe k tomuto zadaniu.
  
Rozsah práce:grafická a textová časť
  
Dátum zadania:19. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2013Ing. arch. Martin Hépal, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu