Jun 3, 2020   9:48 a.m. Karolína
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Tamara Joneková – FA I-ARCH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 
Fakulta architektúry
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Tamara Joneková
Študijný program:architektúra
Študijný odbor:
architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FA-5467-49816
ID študenta:
49816
Vedúci práce:
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Konzultant:Doc.Ing. L. Adamča,PhD., Ing. D. Lavrinčíková, PhD., Doc.PhDr.M. Kvasnicová, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:
Kaštieľ Gbeľany - pamiatková obnova pre účely hotela
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Sprievodná správa, Širšie vzťahy M 1:2000, 1: 1000 areál
Problémový výkres, Ideové riešenie obnovy objektu
Návrh obnovy objektu v rozsahu AŠ M 1:250
Stavebné úpravy M 1:250
Vybrané detaily riešenia M 1:50, M 1:20
Priestorové zobrazenia
Pracovný fyzický model objektu M 1:250
Poster 70x100 cm v anglickom a v slovenskom jazyku
 
 
Rozsah práce:
Architektonická štúdia s prehĺbením vybraných častí - 2x portfólio A3, 2x CD, 2x poster
 
 
Dátum zadania:
01. 03. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
16. 05. 2013Ing. arch. Tamara Joneková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu