Feb 24, 2020   1:06 a.m. Matej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Matej Kollár – FA I-ARCH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry občianskych budov
 Fakulta architektúry
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Matej Kollár
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-48941
ID študenta:48941
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
  
Názov práce:Polyfunkčný mestský dom, Zimný prístav, Bratislava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Objekt diplomovej práce je situovaný na nároží ulíc Košická a Prístavná. Nachádza sa v exponovanej polohe, kde tvorí vstupnú bránu do novonavrhovanej urbanistickej štruktúry v kontakte s existujúcou mestskou zástavbou.
  
Dátum zadania:19. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2013Ing. arch. Matej Kollár
študent
 
 
 
 
Ing. arch. Štefan Polakovič
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu