Dec 8, 2019   1:31 p.m. Marína
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Pataláš – FME I-KPSP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Pataláš
Študijný program:kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
Študijný odbor:5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:SjF-17394-58820
ID študenta:58820
Vedúci práce:Ing. Juraj Beniak, PhD.
Miesto vypracovania:ÚSETM
  
Názov práce:Ekonomické zhodnotenie využitia malých veterných elektrární
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Teoretický úvod do problematiky
2. Prehľad existujúcich technických riešení na trhu
3. Ekonomické zhodnotenie využitia vybraných technických riešení
4. Záver – zhodnotenie
  
Rozsah práce:50-70 strán
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. Martin Pataláš
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu