23. 1. 2020  14:57 Miloš
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Marek Repko – SjF I-SZSU pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Marek Repko
Študijný program:stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo
Študijný odbor:5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
Evidenčné číslo:SjF-5256-41122
ID študenta:41122
Vedúci práce:doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Konzultant:prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav dopravnej techniky a konštruovania SjF STU v Bratislave
  
Názov práce:Návrh plávajúceho pásového dozéra pre čistenie vodných nádrží na odstraňovanie naplavenín na vodnej hladine - návrh pojazdových mechanizmov (pásového podvozku s hydrostatickým pohonom a hydro - reaktívneho vrhača vody)
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Prehľad súčasného stavu v oblasti zariadení na čistenie vodných plôch
2. Konštrukčný návrh pásového podvozku a vrhačov vody
3. Výpočet ťahovej charakteristiky pásového podvozku a vrhača vody
4. Výkresová dokumentácia:
- zostavný výkres plávajúceho dozéra
- zostavný výkres pásového podvozku
- zostavný výkres vrhača vody
- zostavný výkres pohonu turasu
  
Rozsah práce:60 strán
  
Dátum zadania:15. 01. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. Marek Repko
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
garant študijného programu