Dec 15, 2019   0:15 a.m. Ivica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Daniel Szabó – FME I-AISP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Daniel Szabó
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-5226-41162
ID študenta:41162
Vedúci práce:Ing. Ján Vachálek, PhD.
Konzultant:Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
  
Názov práce:Návrh inteligentnej domácnosti s využitím 3D senzorického systému MS Kinect v softvérovom prostredí Matlab
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Preštudujte problematiku návrhu inteligentných domácností a princípy
fungovania 3D senzorických systémov a ich možného využitia pre dané potreby.

2. Navrhnite v softvérovom prostredí Matlab simuláciu inteligentnej domácnosti
s využitím 3D senzorického senzoru MS Kinect.

3. Prakticky overte a vyskúšajte vzájomné prepojenie MS Kinect a softvérového
prostredia Matlab v rámci vyššie uvedeného návrhu inteligentnej domácnosti.
  
Rozsah práce:60 - 80 strán
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. Daniel Szabó
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
garant študijného programu