28. 1. 2020  7:12 Alfonz
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Daniel Szabó – SjF I-AISP pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Daniel Szabó
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-5226-41162
ID študenta:41162
Vedúci práce:Ing. Ján Vachálek, PhD.
Konzultant:Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
  
Názov práce:Návrh inteligentnej domácnosti s využitím 3D senzorického systému MS Kinect v softvérovom prostredí Matlab
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Preštudujte problematiku návrhu inteligentných domácností a princípy
fungovania 3D senzorických systémov a ich možného využitia pre dané potreby.

2. Navrhnite v softvérovom prostredí Matlab simuláciu inteligentnej domácnosti
s využitím 3D senzorického senzoru MS Kinect.

3. Prakticky overte a vyskúšajte vzájomné prepojenie MS Kinect a softvérového
prostredia Matlab v rámci vyššie uvedeného návrhu inteligentnej domácnosti.
  
Rozsah práce:60 - 80 strán
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. Daniel Szabó
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
garant študijného programu