Apr 6, 2020   11:47 p.m. Irena
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Chvála – FME I-AISP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Chvála
Študijný program:automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:SjF-5226-49277
ID študenta:49277
Vedúci práce:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Konzultant:Ing. Pavol Krasňanský
Miesto vypracovania:Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  
Názov práce:Návrh programového vybavenia pre simuláciu robotického ramena SCHUNK
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vytvorenie modelu robotického ramena SCHUNK v prostredí Matlab / Simulink / SimMechanics.
2. Návrh riešenia základných kinematických úloh robotického ramena SCHUNK v prostredí Matlab.
3. Vytvorenie grafického užívateľského rozhrania (GUI) pre prácu s robotickým ramenom SCHUNK v prostredí Matlab.
  
Rozsah práce:60 - 80 strán
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. Peter Chvála
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
garant študijného programu